Besluiten ALV 4 oktober 2019

Afgelopen Algemene Leden Vergadering hebben de leden goedkeuring gegeven aan de begroting 2019- 2020 en aan de strategische doelstellingen. Tevens is het financiële verslag van afgelopen hockeyseizoen en het jaarverslag 2018-2019 besproken.

Onder leiding van Cornelie Kaptein, voorzitter, en Peter Linnemans, penningmeester, hebben we teruggeblikt op afgelopen periode. Na de financiële verantwoording is er decharge verleend door de kascontrolecommissie. Michiel Tierie en Marino Strik zijn aangesteld t.b.v. de nieuwe kascontrolecommissie. We hebben Marieke Bouwmans en Tessa Jansen heel hartelijk bedankt voor alle inzet en betrokkenheid van afgelopen bestuursperiode. Jillis Legrom is benoemd als nieuwe secretaris en Toon van Benthem als bestuurslid Technische Zaken (samen met Meike Vonk).

Het bestuur heeft vervolgens de financiële en sportieve verwachtingen voor komend jaar gepresenteerd. Voor 2020-2021 is geen contributieverhoging aangekondigd. Op voordragen van het bestuur is het voorstel gedaan om Luc Bruinshorst te benoemen tot lid van verdienste van M.H.V. DVS. Luc is zeer actief en betrokken bij onze hockeyvereniging. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

M.H.V. DVS heeft de volgende ambities benoemd voor het komende hockey-seizoen:
1. Focus op hockey met meer aandacht voor verschillende sportvormen
2. De club ontwikkelt zich op organisatorisch vlak, waarbij er tevens sprake is van een ledengroei en meer ledenbehoud
3. Versterken van trainers, coaches en scheidsrechters
4. Er is een toekomstbestendige, gezonde en duurzame sportaccommodatie
5. De maatschappelijke rol van M.H.V. DVS is gegroeid

Overige bespreekpunten:
• Contributie-inning en debiteurenbeheer zijn uitbesteed aan AllUnited om continuïteit op langere termijn te borgen.
• Het bestuur heeft de leden om toestemming gevraagd om de prijzen van de bar aan te passen. Dit is niet akkoord bevonden. Er zijn afspraken gemaakt om de inkoop en verkoop van de bar te evalueren.
• Gebrek en uitblijven van communicatie en beleid omtrent selectie voor senioren is besproken.
• Het bestuur heeft de ALV om goedkeuring gevraagd om op termijn over te gaan naar alleen betalen met pin in het clubhuis. Dit voorstel is akkoord.
• De restyling van het clubhuis is besproken versus de investeringen die gedaan moeten worden. Hier moeten nog besluiten in genomen worden.
• De huurovereenkomst met de Gemeente is besproken.
• Het belang van het Lokaal Sportakkoord is toegelicht.
• Er is een dringende oproep gedaan voor een commissielid voor de Technische Commissie. Deze vacature is zeer urgent.

Wij wensen iedereen een goed en sportief hockeyseizoen. We zien elkaar bij DVS.

 

Bestuursupdate overzicht